Trang chủ

Truyện chữ thể loại Trọng Sinh | Trang 1

Tác phẩm Trọng Sinh mới cập nhật

- Nhan Song Tư

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 49
Lượt xem: 386
5 ĐIỂM

- Thiên Khỏa Thụ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 78
Lượt xem: 201
5 ĐIỂM

- Kỳ Lân Ngọc

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 68
Lượt xem: 325
5 ĐIỂM

- Tiếu Mị Mị

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 81
Lượt xem: 190
5 ĐIỂM

- Duyên Minh Khinh

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 73
Lượt xem: 149
5 ĐIỂM

- Tâm Hương Tung

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 85
Lượt xem: 202
5 ĐIỂM

- Cử Kỳ Vô Hối

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 3
Lượt xem: 64
5 ĐIỂM

- Đằng La Luyến Nguyệt

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 117
Lượt xem: 175
5 ĐIỂM

- Ngụy A Ương

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 48
Lượt xem: 137
5 ĐIỂM

- Lãng Hoa Điểm Điểm

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 79
Lượt xem: 159
5 ĐIỂM

- Cổ Ngọc Văn Hương

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 58
Lượt xem: 248
5 ĐIỂM

- Quân Tàn Tâm

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 169
Lượt xem: 150
5 ĐIỂM

- Tổng Công Đại Nhân

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 53
Lượt xem: 152
5 ĐIỂM

- Tiếu Giai Nhân

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 299
Lượt xem: 182
5 ĐIỂM

- Hủ Mộc Điêu Dã

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 66
Lượt xem: 169
5 ĐIỂM

- Thập Nhị

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 78
Lượt xem: 158
5 ĐIỂM

- Tử Nguyệt Sa Y

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 141
Lượt xem: 201
5 ĐIỂM

- Hà Lam

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 87
Lượt xem: 126
5 ĐIỂM

- Toan Thái Đàn Tử

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 33
Lượt xem: 67
5 ĐIỂM

- Kiều Ninh

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 11
Lượt xem: 45
5 ĐIỂM

- Lạt Tiêu Phan Phạn

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 55
Lượt xem: 148
5 ĐIỂM

- Long Thất

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 89
Lượt xem: 202
5 ĐIỂM

- Mạc Quang Thần

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 29
Lượt xem: 113
5 ĐIỂM

- Mục Bạch

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 92
Lượt xem: 126
5 ĐIỂM

- Phi Tửu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 88
Lượt xem: 129
5 ĐIỂM

- Mao Điểu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 72
Lượt xem: 135
5 ĐIỂM

- Mạc Chu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 56
Lượt xem: 176
5 ĐIỂM