Trang chủ

Truyện chữ thể loại Trọng Sinh | Trang 1

Tác phẩm Trọng Sinh mới cập nhật

- Nhan Song Tư

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 49
Lượt xem: 883
5 ĐIỂM

- Thiên Khỏa Thụ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 78
Lượt xem: 847
5 ĐIỂM

- Kỳ Lân Ngọc

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 68
Lượt xem: 959
5 ĐIỂM

- Tiếu Mị Mị

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 81
Lượt xem: 585
5 ĐIỂM

- Duyên Minh Khinh

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 73
Lượt xem: 487
5 ĐIỂM

- Tâm Hương Tung

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 85
Lượt xem: 487
5 ĐIỂM

- Cử Kỳ Vô Hối

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 3
Lượt xem: 140
5 ĐIỂM

- Đằng La Luyến Nguyệt

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 117
Lượt xem: 511
5 ĐIỂM

- Ngụy A Ương

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 48
Lượt xem: 476
5 ĐIỂM

- Lãng Hoa Điểm Điểm

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 79
Lượt xem: 516
5 ĐIỂM

- Cổ Ngọc Văn Hương

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 58
Lượt xem: 584
5 ĐIỂM

- Quân Tàn Tâm

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 169
Lượt xem: 530
5 ĐIỂM

- Tổng Công Đại Nhân

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 53
Lượt xem: 554
5 ĐIỂM

- Tiếu Giai Nhân

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 299
Lượt xem: 499
5 ĐIỂM

- Hủ Mộc Điêu Dã

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 66
Lượt xem: 438
5 ĐIỂM

- Thập Nhị

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 78
Lượt xem: 506
5 ĐIỂM

- Tử Nguyệt Sa Y

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 141
Lượt xem: 783
5 ĐIỂM

- Hà Lam

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 87
Lượt xem: 558
5 ĐIỂM

- Toan Thái Đàn Tử

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 33
Lượt xem: 301
5 ĐIỂM

- Kiều Ninh

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 11
Lượt xem: 133
5 ĐIỂM

- Lạt Tiêu Phan Phạn

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 55
Lượt xem: 507
5 ĐIỂM

- Long Thất

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 89
Lượt xem: 520
5 ĐIỂM

- Mạc Quang Thần

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 29
Lượt xem: 345
5 ĐIỂM

- Mục Bạch

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 92
Lượt xem: 663
5 ĐIỂM

- Phi Tửu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 88
Lượt xem: 435
5 ĐIỂM

- Mao Điểu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 72
Lượt xem: 465
5 ĐIỂM

- Mạc Chu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 56
Lượt xem: 673
5 ĐIỂM