Trang chủ

Truyện chữ thể loại Cung Đấu | Trang 1

Nữ nhân vật đi vào hậu cung, so trí so tài cùng các phi tử hoàng hậu, âm mưu đầy rẫy, thi cốt chồng chất, phản loạn mưu nghịch để giành lấy sự sủng ái của hoàng đế.

Tác phẩm Cung Đấu mới cập nhật

- Thiên Khỏa Thụ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 78
Lượt xem: 847
5 ĐIỂM

- Lăng Báo Tư

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 34
Lượt xem: 641
5 ĐIỂM

- Thái Vi Thiên

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 36
Lượt xem: 547
5 ĐIỂM

- Hồng Nhận

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 32
Lượt xem: 437
5 ĐIỂM

- Phong Lộng

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 40
Lượt xem: 552
5 ĐIỂM

- Phong Lộng

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 26
Lượt xem: 324
5 ĐIỂM

- Vạn Sắc

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 24
Lượt xem: 312
5 ĐIỂM

- Triệu Hi Chi

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 68
Lượt xem: 557
5 ĐIỂM

- Thiên Lại Chỉ Diên

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 18
Lượt xem: 270
5 ĐIỂM

- Vô Xạ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 82
Lượt xem: 644
5 ĐIỂM

- Phong Thụ

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 14
Lượt xem: 260
5 ĐIỂM

- Tiếu Giai Nhân

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 299
Lượt xem: 499
5 ĐIỂM

- Cuồng càng thêm cuồng

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 133
Lượt xem: 825
5 ĐIỂM

- Tử Nguyệt Sa Y

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 141
Lượt xem: 783
5 ĐIỂM

- Mưa Khinh Trần

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 12
Lượt xem: 234
5 ĐIỂM

- Noãn Hà

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 126
Lượt xem: 731
5 ĐIỂM

- Mục Bạch

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 92
Lượt xem: 663
5 ĐIỂM

- Mạc Chu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 56
Lượt xem: 673
5 ĐIỂM

- Nam Phong Ca

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 206
Lượt xem: 661
5 ĐIỂM

- Phiền Lạc

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 10
Lượt xem: 217
5 ĐIỂM

- Việt Ly

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 27
Lượt xem: 461
5 ĐIỂM

- Long Cửu

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 33
Lượt xem: 416
5 ĐIỂM

- Nguyệt Danh

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 41
Lượt xem: 626
5 ĐIỂM

- Neleta

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 68
Lượt xem: 530
5 ĐIỂM

- Nhu Nhu A

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 68
Lượt xem: 596
5 ĐIỂM

- Neleta

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 80
Lượt xem: 745
5 ĐIỂM

- Sắc Như Không

Tình trạng: Đã hoàn thành
Số phần: 69
Lượt xem: 622
5 ĐIỂM