Lưu Manh Lão Sư

Chương 28: Công năng đặc dị thứ hai